ايران ورزشي آنالين

رسانه تازه براي شما:

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

روزنامه ایران ورزشــی که دو دهه بــا ورزش ایران همراه بوده، برای اینکه ســایت ایران ورزشی آنالین را در دســترس مخاطبانش قرار دهد، دلیل روشنی دارد: نیازهای روزآمد در دنیای امروز.

اما ایران ورزشــی همچنان به نسخه کاغذیاش وفادار است. روزنامه خواندن، حس بیجایگزین و خوبی اســت که ما روزنامهنویسها و شــما روزنامهخوانها ترکش نخواهیم کرد.

ایران ورزشــی آنالین به بخش دیگری از نیازهای مخاطبان پاســخ میدهد. اگرچه ســایت ایران ورزشــی نمیخواهد خبرمحور باشد اما در کنار روش و منش اصلیاش که نگاه منتقدانه به رویدادهای ورزشی است، پوشش خبری اتفاقات ورزش را نیز برای مخاطبان خود بر عهده دارد.

با ایران ورزشــی آنالین همراه باشید. ما اولین قدمها را در راهاندازی ســایت خود برمیداریم و خیلی زود در فرم و محتوا به ایدههای تازهتری میرسیم. در قضاوت عملکرد ما سخت گیر باشید و هر آنچه را در جستار کار ما نمیپسندید به ما گوشــزد کنید. آدرس ما را هم که ميشناسید: www.iran-varzeshi.com

سایت ایران ورزشــی از سالها پیش صفحات روزنامه ایران ورزشی را هر شــب در اختیار مخاطبان خود قرار میداد. همچنان میتوانید با ورود به ســایت ایران ورزشي و بخش «مشــاهده آنالین روزنامه» به صفحات نســخه کاغذی ایران ورزشــی دسترسی داشته باشــید و از آرشیو ایران ورزشی نیز استفاده کنید. ‪https:\\telegram.me: iranvarzeshii‬ www.iran-varzeshi.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.