كي روش: ايران قدمتي 3500 ساله دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلــوس كــيروش در گفتوگــو بــا هفتهنامــه «اكسپرسو» پرتغال در خصوص مربیگري در ایران اینطور حرف ميزند: «ســرمربیگري ایران بنا به دالیل سیاسي و مذهبي دشوار است. گاهي اوقات برخي بازيهاي دوستانه لغو ميشود از جمله بازي با تونس.»

كي روش در ادامه ميگوید: «ایرانيهــا عاشــق فوتبال هســتند. در ایران 17 روزنامه ورزشي وجود دارد كه مسابقات ورزشي را پوشش ميدهند. 80 میلیون جمعیــت ایران همگي فوتبــال را دنبــال ميكنند و پرســپولیس بــه تنهایي 25 میلیون هوادار دارد.» سرمربي تیم ملــي ایران بــا تأكید بر محبوبیت باالي فوتبال در ایران ادامه ميدهد: «فوتبال ورزش اول، دوم و سوم در كشور ایران اســت. بازيهایي از تیم ملي ایران بــوده كه 30 هزار هوادار پشــت درهاي بسته ورزشگاه ماندهاند و به دلیل پر شــدن ورزشگاه شانس تماشاي بازي را از دست داده و از پشت درهاي بســته بازي را از رادیو گوش دادهاند. ایران كشــوري زیبا و بســیار جذاب است كه قدمتي 3500 ساله دارد.»

او ميدانــد كه مردم غرب چــه ذهنیتي از ایــران دارند اما آنها را براي ســفر و دیدن از ایــران دعــوت ميكنــد. كيروش تأكید ميكند: «دنیا، دنیــاي دیوانگــي گاوبازها و سرخپوستها نیست! در نهایت همه ما انســان هستیم.» او در مورد آیندهاش اینطور توضیح ميدهد: «نميدانم بعد از جام جهانــي 2018 در ایران خواهم ماند یا خیر!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.