كريميغايبافطاريرييسجمهوری

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به نظر ميرســد علي كريمــي به خاطر حضور علــي دايي در ضيافــت افطار با رييس جمهوری شــركت نكرده اســت. يكشــنبه شــب ضيافت افطار دكتر حســن روحاني با ورزشــكاران برگزار شــد و جمعي كثيري از كارشناســان، مديران، مربيان و ورزشكاران در ايــن ضيافت حاضــر بودنــد. در اين بين عدم حضور علي كريمي پيشكســوت محبوب پرسپوليسيها كمي عجيب به نظر ميرسيد. كريمي كه در روزهاي قبل از انتخابات رياست جمهوري حمايت ويژهاي از روحاني انجام داد، انتظار ميرفت در اين ضيافت حاضر باشــد اما اين اتفاق نيفتاد.

در اين باره به نظر ميرســد بــا توجه به اختالف ميان كريمي و دايي و حضور شــهريار در ضيافت با رييــس جمهوری كريمي حاضر نشــد به مراســم برود. كريمي و دايي چندي قبل بر سر مسائل مربوط به پرسپوليس جدال رســانهاي تندي نيز با يكديگر داشتند كه اين موضوع آتش اختالفات آنها را شــعله ور كرد. حاال هم به نظر ميرســد بــه خاطر اختالفات كهنه، كريمي حاضر بــه رويارويي با دايي در مراسم افطار رييس جمهوری نشده است.

جالب اينكه در اين مراســم دايي افطار را بر ســر ميز رييس جمهوری صرف كرد. البته بايــد گفت كه اين فقط يك گمانه زني اســت و نميتوان فقط اين را دليــل نيامدن كريمي حســاب كرد. به هر حال جاي كريمي در اين افطاري خالي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.