اعالم ساعت بازي با كره جنوبي و سوريه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملــي فوتبال ايــران در ادامه رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه 9 شــهريور ماه ســال جاري در كرهجنوبــي بــه مصاف اين كشــور خواهد رفت. ســاعت اين ديدار از سوي كنفدراســيون فوتبال آسيا ساعت 20 به وقت محلــي 15:30( به وقت ايران) اعالم شده است. اين در حالي است كه شــهر ميزبان اين ديدار هنوز مشخص نيســت هرچند كه از ســوون بهعنوان شهر احتمالي ميزبان اين ديدار نام برده ميشــود. در ادامه همچنين شاگردان كــیروش در آخرين ديدار خود در اين رقابتهــا 14 شــهريورماه در تهران به مصاف ســوريه خواهند رفت. اين ديدار نيز از ساعت 20:30 در ورزشگاه آزادي تهران برگزار ميشود. تيم ملي ايران در گــروه اول مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه در آســيا تا پايان هفته هشتم اين رقابتها صعود خــود بهعنوان تيم اول گروه به جام جهاني را قطعي كرده است. صعود تيم ملي فوتبال كشورمان به جام جهاني قطعي شده و اين بازيها به نوعي براي مليپوشــان كشــورمان، بازي تشــريفاتي و تداركاتي براي جام جهاني خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.