پرسپوليس برنامهاي براي جذب قوچان نژاد ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكي از سايتهاي خبري شايعهاي را تكذيب كرده كه اصال معلوم نيســت ابتدا كجا منتشــر شــده اســت. اينكه پرســپوليس برنامهاي براي جذب رضا قوچان نژاد ندارد.

طي روزهــاي گذشــته، فقط نام اشكان دژاگه براي حضور در پرسپوليس مطرح شــده بود و هيچ اسمي از گوچي نبود.

از طرف ديگر رضا بعد از ســپري كــردن يك فصل فوقالعــاده در هلند، قطعا فوتبــال اروپا را ترك نخواهد كرد تا در ســال منتهي به جــام جهاني به ايران بيايــد. او البته هنــوز به صورت قطعي تكليف تيم جديدش را مشخص نكرده اما قطعا رضــا گوچي در اروپا به فوتبالش ادامــه خواهد داد. به هر حال بازار شــايعات در ايــن روزها كامال داغ است و برخي خبرها درباره لژيونرها، با حساسيت بيشــتري پيگيري ميشود و مخاطبان درباره آنها نگرانيهايی دارند كه به نظر ميرســد برخي رسانهها هم به اين مســاله دامن ميزنند. بايد گفت كه هنوز حتي حضور اشكان هم قطعي نشــده كه صحبت از حضور قوچان نژاد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.