غيبت ستاره كره ايها مقابل ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهتريــن بازيكــن كره مســابقه با ايران، در روز نهم مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه را از دست داد.

ســون هيونگ مين ســتاره لژيونر كــره جنوبي با توجه بــه عمل جراحي كه روي پاي خود انجام داد تا ســه ماه آينده قادر به حضور در ميادين رســمي و تمرينات نخواهد بود تا اين تيم بحران زده بــا بدترين خبر ممكن در مســير حضور احتمالي در جام جهاني روســيه روبهرو شود.

مهاجم تيــم تاتنهام در جدال كره جنوبي برابر قطر در اواسط نيمه دوم به شدت از ناحيه زانو دچار آسيب ديدگي شد.

او با تاييد پزشــكان پــاي خود را بــه تيغ جراحان ســپرد كــه ماحصل اين اتفاق دوري ســه ماهه اين بازيكن كليــدي از ميادين بود تا فدراســيون فوتبال كره رسما از غيبت سون هيونگ ميــن در دو بازي حســاس بــا ايران و ازبكســتان در شــهريورماه خبر بدهد. اين در حالي اســت كه باشگاه تاتنهام انگليــس نيز بــا تاييد آســيب ديدگي شديد ستاره كرهاي از غيبت اين بازيكن در هفت هفته ابتدايي فصل جديد ليگ برتر انگليس خبر داد. سون هيونگ مين فصل گذشته با 21 گل زده براي تاتنهام نقش بسزايي در نايب قهرماني اين تيم و صعود به ليگ قهرمانان اروپا داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.