نمازي: ايران ميتواند از گروهش صعود كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميد نمازي دستيار سابق كیروش در تيم ملی اعتقاد دارد گل نخوردن تيم ملــي ميتواند به صعود آنهــا از مرحله گروهي جام جهاني 2018 روسيه كمك كند. او همچنين اعالم كرد كه دوســت دارد در ايــران مربيگري كنــد. نمازي درباره پيشنهاد ذوبآهن پيش از انتخاب قلعهنويی ميگويد: «صحبتهايي شد و خيلي خوب جلو رفته بوديم اما تصميم باشــگاه اين بود كه اميــر قلعهنويي را بهعنوان ســرمربي انتخاب كند.» نمازي درباره احتمال صعــود ايران از گروهش در جام جهاني معتقد اســت: «بستگي به قرعه دارد. ايران اكنون تيمي شــده كه سخت ميتوان به آن گل زد. همين مســاله ميتواند به صعــود تيم ملي از گروهش كمــك كنــد. در فوتبال اول بايــد گل نخوري. تيم ايــران در مرحله مقدماتي گلي نخورده و اگر همينگونه پيش برود و قرعه خوبــي نصيب ايران شــود، ميتواند به مرحلــه بعدي جام جهاني صعــود كند.» نمازي كه مدتها دستيار ايراني كیروش بود درباره قطع همكاري او بــا برخــي از اعضاي كادر فني تيم ملــي اينگونه صحبت ميكند: «ســرمربي حــق دارد دســتياراني كه ميآورد را كنار هم بگذارد. مشــكلي در ايــن زمينه وجود ندارد اما كســاني كه با كیروش ‪5 4،‬ ســال كار كرده بودند، حقشان بيشتر از اين بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.