كهكشان سرخ بدون دو ستاره

وضعيت مبهم كمال و سروش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - آیسان سعیدی ‪Aisan Saeedi‬

هافبك فانتزيست سرخها البته براي لژيونر شدن و پيوستن به ليگ نه چندان باكيفيت قطر فقط انگيزههاي اقتصادي دارد. انگيزههايي كه البته ريشه در گذشته دارد. سروش تا به امروز در مستطيل فوتبال عايدي چنداني نداشته. او در فجرسپاسي گمنام بود و البته پولي نميگرفت.

پرسپوليس شايد نخستين تيمي بود كه تكليف خود را براي فصل جاري مشخص كرده. تيمي كه از مدتها قبل و در كوران رقابتهاي نيمفصل دوم دقيقا ميدانست كــه چه ميخواهد و براي فصل بعد بايد چه كاري انجام دهد. تيمي كه از مدتها قبل تقريبا از ابتداي نيمفصل دوم خرج خود را از بقيه ســوا كرد و چهارنعل به سمت قهرماني تاخت و بديهي بود كه اين مجموعه برنده و قهرمان براي فصل آينده دست نخواهد خورد و اجزاي اصلي آن پايدار خواهد ماند. اين تركيب برنده تنها بايد نقاط ضعف كليدي خود را ترميم ميكرد و البته كم شــمار نبودند. بنابراين ســرخها خيلي زود آستينها را باال زدند و براي رفع نقاط ضعف مهم خود كه مهمترين آنها نيمكت ضعيف تيم بود، برنامهريزي كردند تا آنجا كه هنوز ليگ شــانزدهم به پايان نرسيده، فصل نقل و انتقاالت براي سرخها تمام شده بود!

مجموعه پرســپوليس با مهرههــاي مورد نظر خود خيلــي زودتر از موعد مذاكــرات را آغاز كردند و به توافق رســيدند تا در بازار مكاره تابســتان اسير هياهوها و بازارگرميهاي معمول نشــوند. نتيجه اين تدبير تكميل فهرست سرخها پيش از آغاز پنجره نقل و انتقاالت تابستاني بود.

بــا اين حال در ميان قيل و قال تابســتان هنوز تكليف دو پســت كليدي و دو ستاره كليدي سرخها به طور كامل مشــخص نشده. پست هافبك دفاعي و هافبك تهاجمي كه به نوعي ســتون فقرات هر تيمي را تشــكيل ميدهند و با توجه به سيســتم 2-4-4 كالســيك دلخواه برانكو اين ســتون فقرات به نوعي ستون تيم محسوب ميشود.

پرســپوليس نيمفصــل دوم ليگ شــانزدهم را با زوج كمــال كاميابي نيا و ســروش رفيعي در اين ســتون فقرات ســر كرد. يك زوج موفق و باكيفيت كه از مهمترين عوامل درخشــش ســرخها در فصل گذشــته بود. كيفيت فني اين دو به اندازهاي باالست كه نميتوان پرســپوليس فصل گذشته را بدون اين دو تصور كرد. دو ســتارهاي كه فقدان هر كدام از آنها در مقاطعــي در طول فصل لطمات جبران ناپذيري را به سرخها وارد كرد كه شكست در شهرآورد برگشت در غيــاب كاميابي نيا و توقف برابــر الريان در ليگ قهرمانان آســيا در غياب ســروش مصداق عيني اين انگاره بودنــد. بنابراين شــايد مهمتريــن ماموريت مديريت باشــگاه پرســپوليس تمديد قــرارداد اين دو ســتاره كليدي براي فصل آتي محســوب ميشد. ماموريتي كه البته مديريت باشــگاه تا به امروز در آن ناتوان مانده.

سروش رفيعي خيلي زود تكليف خود را روشن كرد. ســتارهاي كه بعد از درخشش در بازي برگشت برابر لخويا و صعود پرســپوليس به مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان آسيا در قطر باقي ماند و باب مذاكره با تيمهاي قطري را باز كرد تا با زبان بي زباني اعالم كند كه در پرســپوليس ماندني نيست. هافبك فانتزيست ســرخها البته براي لژيونر شدن و پيوستن به ليگ نه چندان باكيفيت قطر فقط انگيزههاي اقتصادي دارد. انگيزههايي كه البته ريشه در گذشته دارد. سروش تا به امروز در مستطيل فوتبال عايدي چنداني نداشته. او در فجرسپاسي گمنام بود و البته پولي نميگرفت. در فوالد نيز كه آغاز باال رفتن پلههاي او از شــهرت بود، قرارداد ســنگيني نداشت و پس از آن بواسطه ماجراهاي كارت پايان خدمت مجبور شــده بود يك فصل مفت و مجاني بــراي تراكتور بازي كنــد. تنها درآمد چشــمگير او از فوتبال قرارداد 700 ميليوني با پرسپوليس در نيمفصل بوده. با اين وجود او آشــكارا از منظر درآمد و دارايي از بقيه ســتارههاي فوتبال عقب افتاده و به اندازه لياقتش در اين فوتبال پول نگرفته است. از همين رو ميخواهد با حضــور در ليگ قطر و قــرارداد 600 هزار دالري با الخور ايــن فاصله را كاهش دهد. قراردادي چشــمگير كه حداقل 2/5 ميليارد در يك فصل را نصيب ســروش ميكند. پولي كه نه تنها پرســپوليس بلكه هيچ باشگاه ديگري در ايران به او نخواهد داد و ســقف پولي كه در صورت تمديد با پرسپوليس دريافت خواهد كرد، نصف اين رقم هم نيســت. سروش البته هنوز با الخور قرارداد رسمي امضا نكرده و بر سر مدت قرارداد با باشگاه قطري اختالف دارد. او خواســتار قرارداد كوتاه مدت يك ساله است و باشــگاه قطري كه درخشش رفيعي در تركيب اين تيم را پيش بيني ميكند، خواستار قرارداد دوساله است تا بتواند از اين سرمايه گذاري خود عايدي داشته باشــد. با وجود اين ســرخها اميدوارند كه اين اختالف جزئي به نفع آنها تمام شــود و ســروش در پرسپوليس ماندني شود.

حكايت كمال كاميابي نيا اما متفاوت از ســروش اســت. او بعد از دو فصل تاثيرگذار در تركيب سرخها و نقش محورياش خواستار افزايش قرارداد خود به مبلغي چشمگير است به ويژه اينكه قرارداد اوليهاش نيز چندان سنگين نبوده و حاال با توجه به بي جانشين بودنش در پرسپوليس ميخواهد به اندازه اين بي جانشيني قرارداد ببندد. واقعيت اين اســت كه كاميابي نيا نه پيشــنهاد خارجي دارد و نه مايل اســت كه از پرســپوليس جدا شــود اما دســت باالي او در مذاكرات تمديد قرارداد با باشــگاه و رقمي كه به شكل قابل توجهي باالتر از سقف ســرخ هاســت مانع وصل مجدد او و پرسپوليس شده. هر چند كه بعيد به نظر ميرســد كــه اين عدم تفاهم به جدايي منجر شــود اما كشدار شــدن ماجرا به سود هيچكدام نيست.

پرســپوليس بايد هــر چه زودتر تكليــف اين دو ســتاره كليدي را مشــخص كند تا با خيال آسوده و با تمامــي نفرات تمرينات خود را بــراي فصل جديد آغاز كند. فصلي سخت و پرفشار كه موفقيت در آن مستلزم حضور همه ستاره هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.