ترابیان: طارمي بعد از جام جهاني به اروپا برود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضا ترابيان مهاجم دهه 70 پرسپوليس درباره نقل و انتقاالت اين باشگاه ميگويد: «خليل زاده و منشا كه خيلي خوب هستند اما از دو نفر ديگر شناخت ندارم. با اين حال به نظرم پرسپوليس بازيكن ميخواهد. من شنيدهام ســروش رفيعي هم جدا شده. او بازيكن خيلي خوبي اســت و حيف اســت اگر جدا شــود ضمن اينكه پر كردن جاي خالي او ســخت خواهد بود. به نظر من اگر پرسپوليس بخواهد در آسيا راهش را ادامه دهد و فصل آينده هم موفق باشد بايد همه نفراتش را حفظ كند.»

وي درباره پيشــنهاد ديناموزاگرب به طارمي ميگويد: «االن طارمي به مرحلهاي رســيده كه ميتواند مســير آينــدهاش را انتخاب كنــد. او حاال بازيكن مليپوش و با تجربهاي شده و ميتواند در اروپا بازي كند. به نظر من خوب نيست به كرواسي يا يونان برود. او ظرفيت تيمهــا و ليگهاي بهتر را دارد به شرط اينكه مدير برنامه قوي داشته باشد و خوب انتخاب كند.»

پيشكسوت پرسپوليس ادامه ميدهد: «طارمي اگــر عجله نكنــد اتفاقات خوبي برايــش رقم خواهد خورد. ســال قبل اين بازيكن عجله كرد و اتفاقات بدي برايش رقم خورد. طارمي بايد حوصله كند چون شرايط خوبــي دارد. او ميتواند با درخش در ليگ قهرمانان آســيا و البته بازي در جام جهاني موقعيتهاي خوبي براي ترانسفر پيدا كند و تيمهاي خوبي از بوندس ليگا و ليگهاي بهتر دنبالش بيايند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.