طاهرزاده: هیچ بازيكني نبايد برود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بهنام طاهرزاده مهاجم سابق پرسپوليس ميگويد: «اميدوارم پرســپوليس نوراللهي را برگردانــد و ضمن اينكــه 4 بازيكن را جذب كــرده ســروش رفيعــي را از دســت ندهد. اميــدوارم طارمي و احمدزاده هــم بمانند و پرسپوليس با همه نفراتش در مسير قهرماني آسيا گام بردارد. هيچ وقت پرسپوليس اينقدر به قهرماني آســيا نزديك نبوده و باور كنيد با تيم خوبي كــه االن دارد و نيمكتش هم مثل تركيب اصلياش خوب شده اين عنوان دور از دسترس نيست.»

طاهرزاده ميگويد: «اميدوارم مسووالن باشــگاه پرســپوليس فقط به فكر درآمدزايي نباشــند و اين بازيكنــان را رد نكنند تا جام قهرماني را از دســت ندهيم. باور كنيد اگر در آســيا قهرمان شويم خيلي بيشتر از اين چند هزار دالري كه بابــت انتقال بازيكنان نصيب باشــگاه خواهد شد به پرســپوليس ميرسد. پرسپوليس اگر بتواند مهرههايش را حفظ كند ميتواند به هدفش كه هر سه جام است برسد و اگر فعال باشگاه قيد دالرها را بزند سال بعد با ترانســفر مهرههايش صد برابر سود خواهد كرد.»

پيشكســوت پرســپوليس ميگويد: «نه طارمي و نه هيچ بازيكن ديگري؛ موافق انتقال هيچ كدام از اين نفرات نيستم. ما كیروش را نگه داشــتيم و نتيجهاش را ديديم. برانكو را هم حفظ كرديم وبه قهرماني رسيديم و حاال نوبــت قهرماني در آسياســت. اگر يك مقدار صبور باشــيم و فعال قيد ماديات را بزنيم در آينده چند برابر سود خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.