شايعه روز؛ ريزه اسپور طارمي را محروم ميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حول و حوش پرســپوليس شايعه زيــاد اســت و حــاال در تازهترين مورد بازهــم موضوع به طارمــي برمي گردد و انتقــال نافرجامش بــه تركيه. مهدي طارمي تابستان ســال گذشته همراه با رامين رضاييان در تمرينات ريزه اســپور تركيه شــركت كرد و حتي گفته ميشد با اين باشــگاه قرارداد هم امضا كرده اما در نهايت هــر 2 بازيكن بعد از مدتي به پرسپوليس بازگشتند تا هم طارمي و هم پرسپوليس در آستانه يك بحران جدي باشند. مسووالن باشگاه ريزه اسپور بابت برگشــتن طارمي از تركيه و بازگشت به پرسپوليس از اين بازيكن به فيفا شكايت كردهاند و پرونده به كميته حل اختالف فيفا رفته است. البته طارمي با استفاده از ناآراميهاي آن زمان تركيه قراردادش را به صورت يكطرفه فسخ كرده بود و حاال مسووالن اين باشــگاه تركيهاي خواهان برخورد با طارمي هستند. عجيب نيست اگر تا چند روز آينــده، خبري مبني بر محكوم شــدن طارمي در اين خصوص منتشــر شــود. هــر چند كــه وكيل و مدير برنامههاي ايــن بازيكن در تالش هستند تا اين اتفاق رخ ندهد و حداكثر محكوميت طارمي، جريمه نقدي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.