االهلي با دو مهاجم سوريهای مقابل پرسپولیس؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلــي عربســتان كه حــاال مدير و سرمربياش را شناخته دنبال جذب بازيكنان خارجي اســت تا با قدرت بيشــتر روبهروي پرســپوليس قرار بگيرد. اخيرا خبر رســيده حريف پرسپوليس در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا پيشــنهاد نجومي به مهاجم فصل قبل الهالل داده است.

عمر خريبين، ســتاره الظفــره امارات، فصــل قبل را بــه صورت قرضــي در الهالل بازي كرد و توانســت عملكرد بســيار خوبي از خود نشان دهد. باشــگاه الظفره پيشنهاد مالــي الهالل براي خريد خريبين را رد كرده است. روزنامه البيان امارات نوشت كه باشگاه االهلي مشــتري جدي اين مهاجم ســوري است و حاضر است براي جذب او 30 ميليون ريال سعودي پرداخت كند. البيان تاكيد كرد كه الظفره نميتواند اين پيشنهاد مالي بسيار باال را رد كند و اگر الهالل رقم پيشــنهادي خــود را باال نبــرد، خريبين فصــل آينده را در االهلي عربســتان بازي خواهد كرد. عمر السومه، ديگر بازيكن سوريهاي االهلي هم از بهترينهاي ليگ عربستان است و در صورت پيوســتن خريبين زوج االهلي كامال سوري خواهد بــود. خريبين در تركيب الهالل و در دو مســابقه كاري از پيش نبرد اما در مقطع پاياني ليگ عربستان و آسيا خوب كار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.