چگونه خائن تبديل به بازيكن بزرگی شد؟

تغییر موضع جالب تركاشوند در قبال نوراللهي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هنــوز يادمان نرفتــه وقتي بحث جدايي احمد نوراللهي و اميد عاليشــاه از پرسپوليس شد، مسووالن اين باشگاه از جمله طاهري و تركاشوند چه موضعي عليه اين دو بازيكــن گرفتند. آن زمان اين بحث مطرح شده بود كه هر دو نفر دنبال اين بودهاند كه خودشان را زودتر ســرباز كنند و از پرسپوليس جدا شوند و مديران باشــگاه پرســپوليس هم در مصاحبههاي خود ايــن دو نفر را متهم كــرده و حتي همين آقاي تركاشــوند از لفــظ خائن در قبال ايــن دو بازيكن اســتفاده كــرد. اين بــي انصافي مدير باشگاه پرســپوليس در قبال بازيكناني كه براي پرســپوليس عرق ريخته بودند با واكنش پيشكســوتان باشگاه مواجه شــد اما حال زماني كه قرار است يكي از آنها به پرسپوليس برگردد ورق كامال برگشــته اســت. تركاشــوند ديروز در مصاحبــه راديويياش از احمد نوراللهي بهعنوان يك بازيكــن بزرگ و قابل ياد كرد و خوشــحالياش را از بازگشت اين بازيكن اعالم كرد. نميدانم چه تحولي در مســوول نقــل و انتقاالت باشــگاه پرســپوليس رخ داده كه بازيكن خائن را بــزرگ و قابل ميداند اما اي كاش او و طاهري در آن مقطع نســبت به اين بازيكنان شاخص و كارآمد چنين موضع خصمانهاي نميگرفتنــد. مطمئنا خود نوراللهي و عاليشاه هم دوست نداشتند از پرســپوليس جدا شوند و تحت اجبار راهــي تراكتورســازي شــدند پس در هر شــرايطي برچســب خيانت به آنها نميچسبيد و نخواهد چسبيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.