بعد از ماريچ نوبت بنگستون و اومانیا هم ميرسد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حل چهــار پرونــده مربــوط به بازيكنــان خارجي پرســپوليس فقط بــراي يكي دو روز هــواداران اين تيم را خوشــحال كرد چرا كه دوباره اخبار مربــوط به شــكايت بازيكنان خارجي يكی دو فصل قبل به اندازه كافي نگران كننده و ترســناك به نظر ميرســد. باشگاه پرسپوليس در شرايطي از سوي فيفا محكوم بــه پرداخت طلب آنتوني گولچ و لوكا ماريچ دو بازيكن پيشــين خود شده كه جري بنگستون و مايكل اومانيا هم از اين باشگاه به فيفا شكايت كردهانــد و فيفــا بــه زودي در مورد پروندههاي آنها عليه پرسپوليس حكم صادر خواهد كــرد. اومانيا بعد از ترك پرســپوليس براي دريافت طلب 200 هزار دالري خود اين باشــگاه را تهديد به شــكايت به فيفا كرد اما مســووالن اين باشگاه با اين بازيكن توافق كردند طلبــش را در چنــد قســط پرداخت كنند كــه مورد موافقت ايــن بازيكن قرار گرفت. در ادامه پرسپوليســيها بر خالف توافقشان با اومانيا عمل كردند تا اينكــه اين بازيكــن تصميم گرفت براي گرفتن مطالباتش به فيفا شكايت كند. بنگســتون نيز با وجود اينكه در فصل گذشته بارها از مسووالن باشگاه پرسپوليس خواهان مطالباتش شد در نهايت به پولش نرســيد و او هم از اين باشگاه به فيفا شكايت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.