تا پايان ماه رمضان تمرين پرسپولیس بدون تماشاگر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در خبرهــا آمــده تمرينــات پرسپوليس تا پايان ماه مبارك رمضان پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد. به دنبال حساسيت رسانهها به اين مساله و عدم رونمايي از پرسپوليس جديد در تمرينات پيش فصل مســووالن باشگاه اعــالم كردهاند بعد از جلســه با برانكو تصميم گرفتهاند تــا پايان ماه رمضان تمرينات را پشــت درهاي بسته برگزار كننــد. بدين ترتيب تا دوشــنبه هفته آينده تمرينات پشــت درهاي بســته برگزار خواهد شــد. علت اين تصميم نياز به مصرف مايعــات و خوراكي در حين تمرين توســط بازيكنان و كادر فني اســت كه شــايد مقابل هواداران روزه دار درســت نباشد و به خاطر اين اتفاق تمرينات بســته شده. چند سال قبل اين مســاله در يكــي از تمرينات تيمهاي ليگ برتري مســاله ساز شد و از آن روز به بعــد براي جلوگيري از حاشــيهها تمرينات تيمهاي پرطرفدار در ماه رمضان پشــت درهاي بســته برگزار ميشود. البته اي كاش مديران پرسپوليس اين مساله را بهتر مديريت ميكردند. مثال ميشد روز اول تمرين بــه خاطــر معارفه بازيكنــان جديد و رونمايــي از تيــم، حداقــل 15 تا 30 دقيقــه از تمرين با حضــور هواداران برگزار ميشد تا دوستداران پرسپوليس تيم محبوب شان را ببينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.