زادمهر:ازتصمیماتبرانكوحمايتميشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمدرضا زادمهر درباره عملكرد باشــگاه پرسپوليس در بازار نقل و انتقاالت گفت: «نمره خوبي به بازيكنان جديد پرســپوليس ميدهم. ميدانم مديران باشگاه در بحث جذب بازيكن به طور كامل از تصميمات برانكو حمايت ميكنند. با توجه به صحبتهايي هم كه از طريق رسانهها ميشنوم گويا بازيكنان مدنظر برانكو را گرفتهاند كــه موضوع مهمي اســت.» عضو ســابق هيات مديره پرســپوليس گفت: «هيات مديره باشگاه پرسپوليس را تك تك هواداران تشكيل ميدهند و سياست شفافسازي كه در نحوه عقد قرارداد با بازيكنان صورت ميگيرد بســيار خوب است. به همين خاطر هم زمانــي كه در هيات مديره بودم اعالم كردم ويدئوي جلســات هيات مديره منتشر شود.»

زادمهر در پاسخ به اين سوال كه آيا روياي قهرماني در آســيا براي هواداران پرســپوليس ميتوانــد رقم بخــورد يا خير گفــت: «چرا كه نه. با مجموعــه فعلي و با ســرمربيگري برانكو ايوانكوويچ ميشود به اين هدف مهم هم رسيد. بايد يكســري امكانات نيــز در اختيار كادر فني قرار بگيرد تا بتوانند براي رسيدن به اين هدف، اقدامات الزم را انجام دهند.»

پيشكسوت پرســپوليس رفتن سروش را تنها ضرر احتمالي اين تيم دانســت و گفت: «به نظرم رفيعي با توجه به خالقيت باال وتوانمندي در بازيســازي وزنه ســنگيني براي پرسپوليس محسوب ميشود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.