كاميابي نيا با پرسپوليس به توافق نرسيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مذاكرات باشگاه پرســپوليس با كمال كاميابي نيا تنها ســتاره اصلي باقي مانده از تيم موفق فصل پيش به جايي نرســيد و طرفين باز هم به توافق نرســيدند. عصر ديروز كاميابينيــا به همراه مدير برنامههاي خود در باشگاه پرسپوليس حاضر شد و در جلسهاي با حضور مسووالن اين باشگاه شركت كرد تا در خصوص تمديد قرارداد با سرخپوشــان صحبتهايي مطرح شود اما با پيشــنهادي كه مسووالن باشگاه به اين بازيكن دادهاند فعال توافقي به دست نيامده و كاميابينيا بدون رسيدن به نتيجهاي براي تمديد قرارداد باشــگاه را ترك كرد. عدم توافق با بازيكن مطرح و تأثيرگذار تيم پرسپوليس قطعــا نميتواند بــراي هــواداران اين باشــگاه اتفاق خوشــايندي باشد اما مســووالن پرسپوليس در تالش هســتند تا بتوانند اين بازيكن كه نقش زيادي هم در قهرماني پرسپوليس در ليگ برتر داشت در جمع خود حفظ كنند اما همه چيز در جلســات بعدي مشــخص خواهد شــد هرچند كه برانكو تأكيــد زيادي كرده كه كاميابينيا در جمع پرسپوليسيها حفظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.