تقدير مازندرانیها از علیپور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علــي عليپور كه از محبوبيت بااليي بين همشــهريانش برخوردار اســت، روز يكشنبه در قالب تيمــي منتخــب از بازيكنان مازني و شــهداي قراخيل پا به توپ شــد و ديداري نمادين برگــزار كردند. مهاجم پرســپوليس كه در هفتههــاي پاياني يكــي از آمادهترين بازيكنان تيمش بود، در اين ديدار دوستانه نيز عملكــرد موفقي از خود با ثبت يك گل و يك پاس گل به نمايش گذاشت و در نهايت اما اين ديدار با شكست 3 بر 2 يارانش به پايان رسيد. در اين ديدار دوســتانه كه جمعي از مسووالن قائمشهر و بابل نيز حضور داشتند، در بين دو نيمه از علي عليپور تقدير شــد. اميد عاليشاه، مهاجم سابق پرسپوليس كه اين روزها درگير ماجراي مربوط به ســربازياش است نيز يكي از ميهمانان ويژه ديدار بــود. عزت پورقاز نيز ديگــر چهره ويژه اين ديــدار بود كه در قالب تيم منتخب مازنيها به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.