فرزند سرمربي نوجوانان در باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

چند روز قبل خبــر جذب بازيكن زير 23 سالي در پرسپوليس مطرح شد كه اشاره كرديم فرزند ســرمربي تيم نوجوانان پرسپوليس است اما انگار هنوز اين انتقال نهايي نشــده. فرشــاد هاشــمي بازيكن تيم ســياه جامــگان و فرزند منصور هاشمي سرمربي تيم جوانان پرسپوليس كه در سياه جامگان خراسان بازي ميكند ديروز در محل باشــگاه پرسپوليس حاضر شد و همراه با پدرش در جلسهاي با مسووالن باشگاه شركت كرد. منصور هاشــمي در ايــن خصوص گفت: «با مسووالن باشگاه پرسپوليس جلسه داشتيم و صبح امروز (دوشنبه) هم به سازمان ليگ رفتم. هنوز چيزي مشخص نيست و مسووالن باشگاه اعالم كردهاند كه پســرم بايد رضايتنامه داشته باشــد. از آنجايي كه پســرم زير 50 درصد در فصل گذشــته پول گرفته به دنبال اين هستيم تا قراردادش را فسخ كنيم تا پرسپوليسي شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.