ربروف سرمربي االهلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه االهلــي بــا ســرمربي ديناموكيــف به توافق نهايي رســيد تا هدايت اين تيم عربســتاني را برعهده بگيــرد. بــه نقــل از روزنامــه النادي عربســتان، االهلي در آســتانه معرفي ســرمربي جديــدش قــرار دارد و بنا به گزارشهاي منتشــر شــده سرخي ربروف، سرمربي اوكرايني ديناموكيف هدايــت اين تيم را برعهــده ميگيرد. رواديــد اين ســرمربي اوكرايني صادر شده است و مســووالن باشگاه االهلي توافــق نهايي را با او انجام دادند و تنها امضای قرارداد باقي مانده اســت. اين سرمربي اوكرايني براي باشگاه االهلي نزديك به 3 ميليون دالر هزينه داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.