نامه براي نوراللهي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس براي مشخص شــدن وضعيت احمد نوراللهي بازيكن سابق خود به باشگاه تراكتورسازي نامه داد.

نوراللهــي كــه بــراي گذراندن خدمت سربازي خود به تراكتورسازي رفته بود با پايان يافتن خدمت اكنون در آستانه بازگشت به پرسپوليس قرار دارد البتــه تراكتوريهــا هنوز جواب نامه پرســپوليس را ندادند اما آن طور كه از شواهد پيداست نوراللهي مشكلي بــراي حضــور دوبــاره در قرمزهاي پايتخت ندارد و پرســپوليس ميتواند براي ليگ هفدهم ايــن بازيكن را به خدمت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.