چوك و ايگور ديرتر ميآيند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرتن چــوك مربــي خارجي پرسپوليس بعد از هماهنگي با برانكو با تاخيــر چند روزه به تهران خواهد آمد. دور جديد تمرينات پرسپوليس از امروز آغاز خواهد شد اما چوك با تاخير چند روزه با كســب اجازه از باشگاه و كادر فني به تهران خواهد آمد. ايگور پاناديچ مربي گلرهاي پرسپوليس هم يك هفته بعد راهي تهران خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.