فنرباغچه دنبال بیرانوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حدود 2 ماه قبل بود كه باشــگاه فنرباغچه بــراي جذب عليرضا بيرانوند دروازهبان مليپوش تيم پرســپوليس ابــراز عالقه كرد كه البته اين مذاكرات در نهايت با مخالفت باشگاه پرسپوليس روبهرو شــد. اين در حالي اســت كه مسووالن باشــگاه فنرباغچه هنوز اين انتقــال را منتفي نميداننــد و منتظر بيرانونــد هســتند. در هميــن رابطه ارتباطهايي هم برقرار شــده اما موضع مســووالن پرســپوليس تغيير نكرده و كماكان راضي به فروش گلر مليپوش خود نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.