تالش‌براي‌جذب‌مربي‌خارجي‌براي‌اسك ‌يبازها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون اسكي در تالش است براي آمادگي بيشتر اســكيبازان براي حضــور در المپيــك زمســتاني، اردوي برونمرزي برگزار كند.

المپيك زمســتاني 2018 در حالــي چنــد ماه ديگر در كره جنوبي برگــزار ميشــود كه 4 سهميه كشــورمان براي شــركت در اين بازيها قطعي شــده است و بــا توجه به تغيير قوانين فدراســيون جهاني ســهميه پنجم ايــران تا ديماه مشــخص ميشود.

قــرار اســت بــراي آمادگــي بيشــتر اسكيبازان در المپيك 2018 مليپوشان در كمپ تمريني برونمرزي شــركت كنند كه احتماال اتريش براي مليپوشان در نظر گرفته ميشود.

برگزاري اردو در حالي محقق ميشــود كه فدراسيون بتواند براي ايــن اردو تاميــن اعتبار كند.

هدايــت تيــم بزرگســاالن برعهــده مربيان داخلــي خواهد بــود امــا بــا توجــه به طــرح اســتعداديابي كه فدراســيون اســكي در دســتور كار قــرار داده در تالش اســت تا مربي خارجي بــراي تيمهــاي پايه جــذب كند. مذاكره با مربياني از ايتاليا، اتريش، ســوييس و بلغارســتان براي حضور در ايران آغاز شده اســت. هدف فدراسيون اسكي اين است تا 5 سال آينده نتايج بهتري در رقابتهاي آسيايي و جهاني بگيــرد بنابراين اين اقدام آخري به بهبود وضعيت تيم بــراي بازيهاي المپيك 2018 كمكــي نميكند اما براي چند ســال آينده مثمر ثمــر خواهد بود؛ البته اگر نهايي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.