پخش‌زنده،‌دليل‌جاب‌هجايي‌در‌فينال‌ليگ‌برتر‌پين ‌گپنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامــه كامــل فينال رقابتهاي ليگ برتر تنيس روي ميز باشگاههاي كشور مشخص شد.

بعــد از اينكه گمانه زنيهايي دربــاره احتمال بازگشت دانشــگاه آزاد به ليگ و تغيير برنامه فينال مطرح شــد، فدراســيون برنامــه نهايي اين رقابتها را اعالم كرد.

طبق برنامهريزي صورت گرفته، ديدارهاي رفت فينــال روزهاي پنجشــنبه و جمعه هفته جاري 1( و 2 تير ماه) به ميزباني تايد واتر و البته در تهران برگزار ميشود.

دليــل اين تصميم، پخش زنده مســابقات بوده اســت. با توجه به اينكه چهره تيم قهرمان در دو ديدار تهران مشخص نخواهد شد، تايد واتر و پتروشــيمي بايد دو بار ديگر و البته اينبار طي روزهاي 17 و 18 تير در ماهشــهر به مصاف هم بروند.

دليــل ايــن فاصله زماني اعزام امين احمديان از تيم تايدواتر به مسابقات قهرماني جوانان آسيا است. احمديان كــه از بازيكنان شــاخص تيمش است، روز 4 تيــر راهي كــره جنوبي ميشود.

در صورتــي كــه در پايان مسابقات برگزار شده در ماهشــهر نيــز قهرمان ليگ معرفي نشود، قرعهكشي براي ميزباني ديدار آخــر صورت خواهد گرفــت و آخرين جدال روز 22 برگزار شــود. تيمهاي پتروشيمي و تايدواتر در مرحلــه مقدماتي نيز دو بار بــا يكديگر بازي كردند كه در حال حاضر پتروشيمي 4/5 بر 1/5 از حريف پيش است. اگر پتروشيمي در ديدارهاي رفت فينال هر بار با اقتدار كامل 3 بر صفر پيروز شــود، به امتياز 10/5 خواهد رســيد و بنابراين چهره تيم قهرمان به احتمال فراوان در ماهشــهر مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.