ممنوعيت فدراسيون پزشكي براي ماساژورهاي ورزشي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراسيون پزشكي ورزشي در بخشنامهاي تاكيد كرد كه فعاليت دارندگان مدرك ماساژ ورزشي در محيطهاي غير ورزشي ممنوع است.

در بخشنامه غالمرضا نوروزي به روساي هياتهاي پزشكي ورزشي سراسر كشور آمده است: «با توجه به گسترش فعاليت ماساژورها در محل باشگاهها و استخرها بدون اخذ مجوز فني از فدراسيون پزشــكي ورزشي، مقتضي است دســتور فرماييد ناظران ستاد نظارت بر اماكن ورزشــي آن هيات، ضمن نظارت دقيق و ارائه گزارش از فعاليت ماســاژورها عليرغم داشــتن گواهي حضــور در دوره آموزشــي فدراســيون پزشكي ورزشي، مراتب را كتبا به مسوول باشگاه و استخر مربوطه مبني بر عدم فعاليت مركز ماســاژ رسانده و راهنماييهاي الزم جهت اخذ مجوز از اين فدراســيون انجام شود. ضروري اســت در صورت مشاهده هرگونه فعاليت ماســاژور داراي مدرك ماساژ ورزشي فدراســيون پزشكي ورزشي در خارج از محيط ورزش، مراتب كتبا با ذكر مشخصات به فدراسيون اعالم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.