اعزام ۲1 تيرانداز به مسابقات جوانان جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

12 نماينده ايران در رقابتهاي تيراندازي قهرماني جوانان جهان شركت ميكنند. مســابقات تيراندازي قهرماني جوانان جهان با حضور 522 تيرانداز از 63 كشــور جهان در شهر زول آلمان برگزار ميشــود كه تيم تيراندازي ايــران بــا 12 تيرانداز در قالب شــش تيرانداز خانم و شــش تيرانداز آقا در دو رشــته تفنگ و تپانچه در اين رقابتها شــركت ميكنند. در رشته تفنگ فاطمه كرم زاده، مريم شفيعي پور، آرمينا صادقيان، اميرمحمد نكونام، امير سياوش ذوالفقاريــان، عليرضا داودآبادي به همراه مربي خود عليرضــا اينانلو عازم مســابقات قهرماني جوانان جهان آلمان ميشوند.

همچنين در رشته تپانچه هانيه رستميان، شيرين مرتضوي، لعيا محمدي، مهدي تندري، مرتضي عليمحمدي و عرفان صلواتي به همراه خدابنده لو و صولت بهعنوان مربي راهي اين رقابتها ميشوند. در رقابتهاي قهرمانــي جوانان جهان آلمان كــه از يكم تير ماه تا هشــتم تيرماه برگزار ميشود، حداقل ورودي مربوط به كسب ســهميه المپيك نوجوانان 2018 آرژانتين را ثبت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.