آغاز‌رقابت‌61‌نفر‌برتر‌كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيــم ملــي تنيــس بــراي شــركت در بازيهــاي داخل ســالن از هفتــه آينده آغاز ميشــود. اين اردو در حالي برنامهريزي شــده كــه نفرات برتر رقابتهاي تنيس رده بندي كشوري، از ديروز رقابتهايشــان را آغاز كردهاند تا در نهايت بهترينها به اردو دعوت شوند.

حميدرضا نداف از اصفهان، انوشــا شــاهقلي از تهران، فرشــاد طــالور از اصفهان، حســام يزدي از تهــران، امير حســين بادي از قم، معيــن محمدي از كرمان، حميدرضا آلياســين، محســن حســينزاده، مهدي ســوري از تهران، محمــد كارگــران عروجــي از فــارس، شــهاب راطق از اصفهان، اشكان اديبي از خوزســتان، نويد ضرابــي از اصفهان، كيارش سوري، اميد سوري و امير محمد ادبجو از تهران بــه ترتيب 16 نفر برتر رده بندي كشــور هســتند كه از ديشب رقابتهايشان را آغاز كردند.

اين مســابقات تحت عنــوان جام رمضان برگزار ميشــود. البته رقابتهاي تنيس جام رمضان ردههاي سني هم در زمينهاي مجموعه ورزشــي آزادي آغاز خواهد شد.

در اين مســابقات 333 تنيسباز در بخش پســران و 112 ورزشكار در بخش دختــران به مصــاف هم ميرونــد. اين مسابقات در ردههاي سني زير ‪41، 01،‬ 16 و 18 سال برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.