محمد‌صميمي‌مسافر‌هند‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرتابگر ديســك كشــورمان در اردوي تداركاتي تيــم ملي دووميدانــي، حدنصاب حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا را به دست آورد. در جريان برگزاري اردوي آمادهســازي مليپوشان در شيراز، محمد صميمي پرتابگر ديسك كشورمان با ثبت ركورد 60/90 متر، حدنصاب حضور در رقابتهاي قهرماني آسيا را كسب كرد. اين ركوردگيري با حضور هادي ســپهرزاد و سيروس زارع، ناظران فدراسيون دووميدانــي صــورت گرفت. پيــش از اين سازمان تيمهاي ملي فدراسيون دووميداني، ركورد 60 متر و 50 ســانتي متر را بهعنوان حدنصاب پرتابگران ديسك جهت حضور در تركيب اصلي تيم ملــي تعيين كرده بود كه برادران صميمي موفق نشــده بودند اين حد نصاب را ثبت كنند. محمد صميمي چند روز قبل در رقابتهاي انتخابي تيم ملي شانسش را امتحــان كرد اما ركورد پاييني ثبت كرد و در نهايت گفت كه شــرايط مسابقه مناسب نبوده اســت. بعد از اين موضوع، فدراسيون فرصت ديگري در اختيار او قرار داد تا بتواند شانســش را براي حضور در قهرماني آســيا امتحان كند. با اين حســاب محمد صميمي به همراه احســان حدادي دو نماينده پرتاب ديســك ايران در رقابتهاي قهرماني آســيا هســتند. بيســت و دومين دوره مســابقات دووميدانــي قهرماني آســيا از 15 تا 18 تير ماه در اوديشاي هندوستان برگزار ميشود و مليپوشــان اعزامي به اين رقابتها در شيراز در حال تمرين هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.