معروف: روزهاي بد را فراموش ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد در ليگ جهاني امســال شرايط خوبي را پشت سر نگذاشتيم.

ســعيد معــروف پس از شكســت تيم ملــي ايران برابر روســيه و حذف از ليــگ جهاني درباره اين بــازي ميگويد: «بــه نظرم امســال ليــگ جهاني خيلي خوبي براي ايران نبود. شــرايط تيمملي هــم ايدهآل نبــود. ورزش همين اســت و روزهــاي خــوب و بد دارد. متاســفانه ليگ جهاني امســال را به خوبي ســپري نكرديــم.» معروف همچنيــن ميگويد: «در مجموع نقاط ضعف بيشــتر از نقاط قوت بود اما توانايــي واليبال ايران بيش از اينها اســت و بايد در آناليزهاي بعدي اشــكاالت را پيــدا و برطــرف كنيم و از اين شكســتها براي آينده تجربه كسب كنيم.» معروف همچنيــن از مردمي كه در ايــن مدت از تيم ملي واليبال حمايت كردهاند قدرداني كرد. او همچنين معتقد اســت كه تيم ايران آنقدر حرفهاي شده كه روزهاي بد را فراموش كند: «به نظرم به اندازهاي حرفهاي شديم كه با روزهاي خوب اوج نگيريــم و در روزهاي بد همه چيز را فراموش كنيم. ورزش حرفهاي باال و پايين دارد، نكته اينجا اســت كه از اين شكستها در آينده بهره بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.