اعزام 14 بازيكن به كره جنوبي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

چهارده بازيكن در قالب تيمهاي تنيس روي ميــز نوجوانان و جوانان دختر و پسر براي حضور در مسابقات قهرمانــي آســيا عازم كــره جنوبي ميشــوند. مسابقات تنيس روي ميز قهرماني نوجوانان و جوانان آسيا در دو بخش دختران و پســران 8 تا 15 تيرماه در كره جنوبي برگزار ميشود كه ايــران در هر دو رده ســني اين رقابتهــا و در هر دو بخش دختران و پســران نماينده خواهد داشت. بر اين اساس در مجموع چهارده پينگ پنگ باز نوجــوان و جوان ايراني در مســابقات قهرماني آســيا شــركت خواهند كرد. در رده سني نوجوانان دختر، شيما صفايي، پريناز حاجيلو و كيميا رستمي و نوجوانان پسر، آريا اميري، رادين خيام و ميالد عابديان حضور دارند. در بخش جوانان دختر، فاطمــه جمالي فر، فاطمــه مختار رضايــي، مهشــيد اشــتري و مليكا كرمي و در بخش پســران نيز امين احمديــان، عليرضــا رهنما حقيقي، علي نظــري و اميررضا عباســي در تركيــب تيم اعزامي حضــور دارند. تيمهــاي تنيــس روي ميز دختران و پســران ايــران در دو رده ســني نوجوانان و جوانان، براي شــركت در مسابقات قهرماني آسيا چهارم تيرماه عازم كره جنوبي ميشوند. محمدرضا ميرالماسي بهعنوان سرمربي هدايت اين تيم را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.