ميزباني مسابقات آسيايي اسكي آلپاين به ايران رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون اســكي ايران قرار است اسفندماه ميزباني مسابقات قهرماني آســيا در آلپاين را داشــته باشــد. زمان دقيق و همينطــور محل برگزاري مســابقات بعد از رايزني ايران با فدراسيون جهاني و همينطور كنفدراسيون آسيا مشخص ميشود.

با توجه به اين شــرايط مرداد شــرايط ميزباني اعــالم و مهرماه نيز از كشــورهاي مختلف براي شركت در اين مسابقات دعوت ميشود. با توجه به ميزباني ايران، كشــورمان محدوديتي براي تعداد حضور اسكيبازان ندارد و به همين دليل تركيبي از بزرگساالن و جوانان در اين دوره شركت ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.