به ایران هميشه احترام گذاشته ام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته نخست ليگ بزرگساالن وزنهبرداري 12 و 13 مرداد كليد ميخورد هفته نخســت ليگ برتر وزنهبرداری فصل 96 طي روزهاي اين تصميمات مهم مقرر شــد مســابقات با هماهنگي قبلي به 12 و ۳1 مــرداد برگزار ميشــود و آخرين زمان ارائه قراردادها صورت متمركز در صورت تمايل باشــگاهها در تاالر وزنهبرداري 28 تيرماه تعيين شــد. جلسه سازمان ليگ به منظور هماهنگي مجموعه ورزشي آزادي برگزار شــود. همچنين در اين نشست و برگــزاري ايــن فصل ليگ برتــر وزنهبرداري بــا حضور علي تصميم گرفته شد تيمهايي كه در ليگ برتر جوانان باشگاههاي مرادي رييس فدراسيون وزنهبرداري، محسن جليلي و منوچهر كشــور اول شــوند، بهعنوان نماينده كشــورمان در مسابقات رضاخاني و نمايندگان باشــگاههاي ليــگ برتري(ملي حفاري قهرماني جوانان آسيا شــركت كنند. در اين نشست با تصويب ايران، رعد پدافند، عقاب نيروي هوايي، نيروي زميني و مناطق اعضاي شــركت كننده در آن زمان شروع ليگ برتر و برگزاري نفتخيزجنوب)برگزارشد. هفتهنخستليگبرترفصل96طيروزهاي12و۳1مردادو

در اين نشســت تصميمات مهمي اتخاذ شد كه در يکي از آخرين زمان ارائه قراردادها 28 تيرماه مشخص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.