كميل قاسمي: قهرمانان المپيك حمايت معنوي ميخواهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كميل قاســمي دارنده مدالهاي نقره و برنز ســنگين وزن المپيك با تاكيد بر اينکه ورزشــکاران قهرمــان براي اعتاي نام ايران در كنار رييسجمهوری هســتند گفت، مــدالآوران المپيکي حمايت مــادي و معنوي ميخواهند. كميل قاســمي، دارنده مدالهاي نقره و برنز ســنگين وزن المپيکي در ضيافت افطاري ورزشکاران با رييسجمهوری به بيان ديدگاهها، نقطه نظرات و ارائه پيشــنهادات خود در راستاي ارتقاي سطح ورزش كشــور پرداخت. او در بخشي از صحبتهايش با اشاره به اينکه المپيك قله ورزش قهرماني اســت خطاب به دكتر روحاني گفت: «از جنابعالي بهعنوان فردي عاقهمند به ورزش، انتظار داشــتيم همانند رييســانجمهور ديگر كشــورها، بافاصلــه بعــد از المپيك 2۰16 برزيل، با هشــت مــدالآور المپيك ديدار داشــته باشــيد. ورزشهاي مدالآور المپيکي، حمايتهاي همزمــان معنوي و مادي ميخواهند.» قاســمي در ادامه با اشــاره به اينکه كشتي، ورزش ملي ما است و مردم عاقه ويژهاي به اين ورزش دارند، ادامه داد: «از زمان حضور جنابعالي بهعنوان رييسجمهوری، كشــتي دو بار قهرمان جهان شده و چندين بار در جام جهاني به مقام قهرماني رســيده اســت. ســه بار آمريکا را در خاك اين كشور شکســت دادهايم و حتما آخرين پيروزي را در كرمانشاه در ديدار فينال بين تيمهاي كشتي ايران و آمريکا به ياد داريد.» قاسمي همچنين گفت: «رييسجمهوری عزيز و منتخب مردم ســرافراز ايران، كشتي و جامعه كشتي و همه قهرمانان ساير رشتههاي ورزشي براي بزرگي و اعتاي نام ايران در كنار شما هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.