زندي بهعنوان دهمي رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش دســته ۷۷ كيلوگرم كشورمان در رقابتهــاي وزنهبــرداري قهرمانــي جوانان جهان بهعنواني بهتر از دهمي نرســيد. در ادامه مســابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان و در چهارميــن روز از اين رقابتها، عباس زندي مليپوش كشــورمان در پيکارهاي دســته ۷۷ كيلوگــرم گروه A با 9 وزنهبردار ديگر به رقابت پرداخــت كه در پايان در جايگاه دهم ايســتاد. زندي در نخستين حركت يکضرب موفق به مهار وزنه 9۴1 كيلوگرمي نشد اما در حركت دوم اين وزنه را مهار كرد اما بار ديگر در حركت سوم در مهار وزنــه 152 كيلوگرمي ناكام بود تا با همان وزنه 9۴1 كيلوگرمي بهعنوان يازدهمي بســنده كند. در پايان حركات يك ضرب يسيون لوپز از كلمبيا با 161 كيلوگرم طا گرفت. ژيائو شــو از چيــن با 155 كيلوگرم به مدال نقره و ريتوارس از لتونــي با ۴51 كيلوگرم به مدال برنز دســت يافتند. زندي براي نخستين حركت خود در دو ضرب وزنه 166 كيلويي را انتخاب كرد كه موفق به مهار آن نشــد اما در دومين تاش اين وزنه را باالي ســر برد. زندي در حركت سوم در مهار وزنــه ۴۷1 كيلوگرمي هم ناكام بود تا با مجموع 51۳ كيلوگرم و عنوان دهمي به كار خود پايان دهد. ســلطاني در دوضرب نيز با 166 كيلوگرم سيزدهم شد. در پايان حركت دوضرب يسيون لوپز از كلمبيا با 195 كيلوگرم اول شــد. شهزاد خدايبرگانوف از ازبکســتان بــا 186 كيلوگرم و ســونگ مين كيم از كره جنوبــي با 185 كيلو سوم شد. در مجموع دسته ۷۷ كيلوگرم، يسيون لوپز از كلمبيا با 65۳ كيلوگرم اول شــد و مدال طا را بر گردن آويخت، شهزاد خدايبرگانوف از ازبکستان با 8۳۳ كيلوگرم در جايگاه دوم ايستاد و وياچســاو يارگين از روسيه با 5۳۳ كيلوگرم سوم شد و مدال برنز گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.