شوك به كشتي ژاپن با شكست نایب قهرمانان المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو نايب قهرمان المپيکي كشــتي ژاپن با شکست در مسابقات انتخابي به كشــتي اين كشور شــوك وارد كردند. مسابقات انتخابي كشتي ژاپن براي حضور در رقابتهاي جهاني ۷1۰2 پاريس طي ۳ روز در شــهر توكيو برگزار شد كه شکست دو نايب قهرمان المپيك اين كشــور در اين مســابقات از عجيبترين اتفاقــات آن بود. ري هيگوچي، نايب قهرمان كشــتي آزاد المپيك 2۰16 ريو در وزن ۷5 كيلوگرم كه در آن مســابقات موفق به عبور از سد حسن رحيمي و كســب مدال نقره شــده بود، تغيير وزن داده و در مسابقات انتخابي ژاپن در يك وزن باالتر 61( كيلوگرم) به ميدان رفت اما مغلوب رينا ناكامورا شد و شــانس حضور در مســابقات جهاني را از دست داد. ديگر اتفاق جالب توجه اما در كشــتي فرنگــي رقم خورد جايي كه شــينوبو اوتا، نايب قهرمان المپيك 2۰16 ريو در وزن 59 كيلوگرم كه در برزيل با شکســت حميد سوريان، شگفتيآفرين شده بود نيز در انتخابي كشتي فرنگي مغلوب كنچيرو فوميتا، دارنده مدال طاي آسيا شــد تا دو نايب قهرمان المپيکي ژاپن شانسي براي حضور در مسابقات جهاني سال ۷1۰2 نداشته باشند. البته قبل از المپيك هم فوميتا توانسته بود از سد اوتا بگذرد اما در آن هنگام مسووالن كشتي ژاپن ترجيح دادند تا از اوتا در ريو استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.