فرشته كريمي: ماه رمضان بهانه خوبي براي ديدار با رييس جمهوری بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش تيم فوتســال زنان ايران از اينکه هر ســال ماه رمضان به بهانه افطار، با شــخص اول اجرايي كشور ديدار ميكند، ابراز خوشحالي كرد. فرشته كريمي بانوي مليپوش تيم فوتسال زنان ايران در حاشيه ضيافت افطار رييس جمهوری با ورزشــکاران، گفت: «بسيار خوشــحالم كه هر سال در ماه رمضان بهانهاي ايجاد ميشود تا ورزشکاران از نزديك با رييس جمهوری ديدار داشته باشند و اين موضوع براي ما بسيار جاي خوشحالي دارد.» او با بيان اين مطلب كه برنامه امســال متفاوتتر بود و نســبت به ســال قبل ورزشکاران بيشتري حضور داشتند، ادامه داد: «اگر براي تمام لحظات اين مراسم برنامهريزي خوبي صورت بگيرد ميتوان نتيجه گيري بهتري از آن داشــت.» كريمي در خصوص سپاســنامهاي كه از طرف بانوان ورزشکار به رييس جمهوری اهدا كرد، گفت: «خيلي از اين بابت خوشــحالم كه قابليت اين را داشتيم كه خودمان را اثبات كنيم و مســووالن هم به فکر ما هســتند و موضوعات ورزش بانوان را پيگيري ميكنند.» او با اشــاره به دستور مستقيم رييس جمهوری براي اعزام تيم ملي فوتســال بانوان به مسابقات جام جهاني گواتماال ادامه داد: « من به نمايندگي از تيم ملي فوتســال بانوان اين ســپاس نامه را به همراه سارا اعتماد مليپوش بســکتبال بانوان به منظور تقدير از زحمات و توجه رييس جمهوری به ورزش بانوان، تقديم دكتر روحاني كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.