از فوتبال تا كشتي و وزنهبرداري در كنار رييس جمهوری

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در اين مراســم چهرههاي شــاخص ورزش ايران در رشتههای مختلف از جمله فوتبال، كشــتي، وزنهبرداري، بســکتبال و همچنين قهرمانان جانباز و معلول ايران حضور داشــتند. وزيــر ورزش و جوانان به همراه معاونــان، احمد ناطق نوري رييس فدراسيون بوكس، مصطفي مير سليم رييس فدراسيون نجات غريق، محمود خسروي وفــا رييس كميته ملي پارالمپيك، علي دايي، علي پروين، احمدرضا عابدزاده، محمد دادگان، جواد زرينچه، جواد نکونام، هادي ســاعي، محمد نصيري، كيانوش رستمي، بهداد ســليمی، علي مرادي، كميل قاســمي و عادل فردوسي پور از جمله ميهمانان شــاخص اين برنامه بودند. در اين ديدار همچنين پيش از سخنان رييس جمهوری، ســاره جوانمردي دارنده دو مدال طاي پارالمپيك و كميل قاســمي قهرمان كشتي جهــان و دارنده مدال نقره المپيك به نمايندگي از ورزشــکاران، به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات پيرامون مسائل گوناگون در رشتههاي مختلف ورزشي و ارائه پيشنهادات خود در راســتاي ارتقای ســطح ورزش كشــور پرداختند. همچنين فرشته كريمي فوتساليســت ايران و سارا اعتماد عضو تيم ملي بسکتبال بانوان كشور لوح سپاسي را به پاس حمايتهاي رييــس جمهوری و دولت تدبير و اميد از ورزش بانوان به دكتر روحاني تقديم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.