برخواه: بايد حداقل يك برنز ميگرفتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملــي وزنهبــرداري جوانان معتقد اســت كه نمايندگان كشورمان در دسته 69 كيلوگــرم در رقابتهاي قهرماني جهان بايد بســيار بهتر از اين كار ميكردند. محمد حسين برخواه با اشاره به عملکرد وزنهبرداران كشورمان در دســته 69 كيلوگرم مســابقات وزنهبرداري قهرمانــي جوانان جهان گفــت: «رقابت در اين دسته بســيار نزديك و حســاس بود اما انتظار عملکرد بهتري از نمايندگان كشورمان داشتيم. پيشبيني كســب حداقل يك مــدال برنز را در حركت دو ضرب ميكرديم اما متاســفانه نشد؛ از نظــر من زارعي و ســلطاني بســيار ضعيف كار كردنــد و از مــردم ايران بابــت اين نتيجه عذرخواهي ميكنم.»

ســرمربي تيم ملــي وزنهبــرداري جوانان همچنين ادامــه داد: «بچهها در اين وزن خيلي دور از انتظــار ظاهر شــدند و وزنههايي كه در تمرينات باالي ســر برده بودند را هم نزدند در حاليكه ميتوانستند موفقتر عمل كنند.»

فرصت شناسي روسها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.