پيتزي:زمانميبردتابهكمكداورهايويدئوييعادتكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خــوان آنتونيو پيتــزي، مربي تيم ملي شــيلي بعد از بــازي تيمش برابر كامــرون در دور نخســت از بازيهاي مرحلــه گروهي جام كنفدراســيونها، اعتــراف كــرد هنوز زمان الزم اســت تــا اهالــي فوتبــال بــه اســتفاده از تكنولوژيهــاي جديد بــراي كمك به قضاوت بازيها عادت كنند. در جريان بازي كه قهرمان آمريكاي جنوبي 2 بر صفر آن را برد، اســتفاده از كمك داور ويدئويي براي تشــخيص درســتي يا نادرستي تصميمهاي مشكوك داوري، هم به نفع شيلي بود و هم به ضرر اين تيم تمام شد.

كمك داور ويدئويي نخســت گل شيلياييها را در پايان نيمه اول به دليل قرار داشــتن ادوارو وارگاس در منطقه آفســايد مردود اعالم كــرد. در پايان بازي اما همين اتفاق تكرار شــد و اين بــار گل وارگاس كه داور آن را به تصور قرارداشتن او در موقعيت آفسايد مردود اعالم كرد، توســط كمك داور ويدئويي سالم اعالم شد.

پيتــزي در پايــان بــازي درباره اتفاقاتي كه در نتيجه استفاده از كمك داور ويدئويــي رخ داد بــه خبرنگاران گفــت: «من فكر ميكنم كه اســتفاده از اين سيســتم نيــاز به زمــان دارد. اگر درســت فهميده باشم، ما در حال حاضر داريم به صورت آزمايشي از اين سيستم استفاده ميكنيم و شايد شك و ترديدهايي وجود داشــته باشــد كه دليل آن عادت داشــتن ما به شرايطي ديگر است. من فكر ميكنم كه ما بايد صبر كنيم و ببينيم تا كم كم خودمان را به اســتفاده از اين تكنولوژي عادت دهيم. در آن صورت اوضاع بهتر خواهد شد.»

پيتــزي ادامه داد: «مــردود اعالم شــدن گل مــا در پايــان نيمــه اول بازيكنان ما را دچار استرس كرد چون آنها به چنين شرايطي عادت نداشتند. در طــرف ديگر اما تكنولوژي در نهايت منجر به برقــراري عدالت بيشــتر در فوتبال ميشود.

تنهــا نكتــه منفــي اســتفاده از تكنولوژي در بازي امــروز اين بود كه تمركــز بازيكنان را ميگرفت و با اينكه اســتفاده از آن تصميم درستي است، بايد قبول كرد كــه از نظر رواني روي بازيكنان تأثيرگذار است.»

آرتــورو ويدال هافبك شــيلي در پايان نيمه اول بعد از مردود اعالم شدن گل تيمش، در حال اعتراض شــديد به داوران مسابقه مشــاهده شد اما او در پايان مســابقه گفت كه عصبانيتش به خاطر جو بازي بوده است.

او گفــت: «اين اولين باري اســت كه ما بــا اين تكنولــوژي جديد بازي ميكنيم و با اينكــه در خارج از زمين تالش ميكنيم كه تمركزمان را حفظ و شرايط را قبول كنيم اما وقتي اتفاقي به ضرر شما رخ ميدهد، قبول آن سخت است. فيفا قبل از بازي ما را در خصوص كمك داور ويدئويي توجيه كرد اما حتي با توضيحات فيفــا هم قبول اينكه گل اول ما آفســايد بوده است آسان نبود. در نهايــت اما پذيرفتيم كه تشــخيص كمــك داور ويدئويي عادالنه بود و اين تكنولوژي مفيد خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.