اوسوريو: خيلي خوب رونالدو را كنترل كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خــوان كارلوس اوســوريو مربي مكزيك بعد از تساوي 2 بر 2 با پرتغال در اولين بازي جام كنفدراســيونها گفت: «ما تقريبــا 60 درصد مالكيت توپ داشتيم. مكزيك با صالبت مقابل قهرمان اروپــا پاياپاي بــازي كرد و شايســته تمجيد است. ما برابر تيمي بازي كرديم كه در ســطح بااليي قرار دارد. ما توانستيم كريستيانو رونالدو را كنترل كنيم و اين خيلي مهم اســت البته جاي زيادي براي پيشرفت داريم و بــه اندازه كافي موثر و فرصت طلب بازي نكرديم.»

هــواداران مكزيــك در كازان آرهنــا به خوبــي از تيم كشورشــان حمايت كردند و اوسوريو از اين بابت خوشــحال بود: «فكــر ميكنم وقتي مردم از فوتبال مــا لذت ميبرند آن هم برابر چنيــن تيمي، رضايت خود را نشان ميدهند. اين استاديوم عالي بــود، جو خيلي خوبي داشــت. ما به هــواداران نزديك بوديم و زمين هيچ نقصي نداشــت. از بــازي اول خيلي راضي هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.