بايرن مونيخ براي خريد رونالدو وسوسه شده

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در بحبوحــه اخبار و شــايعاتي كه درباره آينده كريســتيانو رونالدو منتشر شــده است، نشــريه ســان انگليس هم اكنــون يك خبــر جالب درباره ســتاره پرتغالي رئال مادريد دارد.

ايــن نشــريه نوشــته اســت كه بايرن مونيخ وسوســه شــده براي خريد كريســتيانو رونالدو دست به كار شود كه اين ميتواند به معناي منصرف شدن آنها از تالش براي خريد الكسيس سانچس از آرسنال باشد.

رونالدوي 32 ســاله كــه اين روزها در اردوي تيــم ملــي پرتغــال در جام كنفدراســيونها به سر ميبرد، گفته كه ميخواهد اســپانيا را ترك كند و اكنون به نظر ميرســد كه ســرمربي سابق او كارلو آنچلوتي، قصد دارد از آب گلآلود شاه ماهي بگيرد.

سان با اســتناد به خبري كه نشريه گاتزتا دلواســپورت ايتاليا منتشر كرده، نوشــته اســت كه كارلتــو ميخواهد از نارضايتي رونالدو از رويكرد رســانههاي اسپانيايي عليه او به دليل متهم شدنش به كالهبرداري مالياتي، نهايت اســتفاده را بكند و او را به مونيخ ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.