بازجويي از اينفانتينو به خاطر اخراجهاي ناگهاني

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نشريه گاردين انگليس مدعي شــده اســت كه جاني اينفانتينو، رييس فيفــا بعد از تصميم ناگهاني ماه گذشــتهاش براي اخراج رييس كميته اجرايــي و چند تن ديگر از اعضاي اين كميته، به سوء مديريت و سوء اســتفاده از مقام خود متهم شــده و به همين دليل از ســوي كميته مســتقل اخالق فيفا مورد بازجويي قرار گرفته است. به نوشته گاردين، كورنل بوربلي، دادســتان ســوييس كه رييس واحد بازجويي كميته اخالق فيفاســت، مســوول رسيدگي به شــكاياتي شده است كه عليه اينفانتينو و فاتما ســامورا دبير كل فيفا صــورت گرفته و در آنهــا ايــن دو نفر به تــالش براي تأثيرگــذاري روي رونــد انتخابات ماه مارس رياســت كنفدراســيون فوتبال آفريقا و جانبداري از احمد احمد، براي تصدي اين پست متهم شدهاند. اتهامي كه به رييس و دبير كل فيفا نســبت داده ميشود، اين است كه آنها به روساي اتحاديههاي فوتبال كنفدراسيون فوتبال آفريقا براي دريافــت كمكهاي نقدي در صورت رأي دادن بــه احمد احمد وعده دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.