پرس تا سال 2021 رييس رئال مادريد ماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه رئال مادريد 4 ســال ديگر توسط فلورنتينو پرس مديريت خواهد شد. پرس 70 ساله در حالي پنجمين دوره رياســت خود را در پرافتخارترين باشگاه اسپانيا و اروپا آغاز ميكند كه بــراي تصدي اين پســت هيچ رقيبي نداشت. دوران رياست پرس سال 2002 آغاز شد و او تا ســال 2006 مدير باشــگاه بود تا زماني كه تصميم به اســتعفا گرفــت و راه را بــراي ورود رامون كالــدرون هموار كــرد. پرس پس از سه ســال يعني در سال 2009 دوباره در انتخابات رياســت باشگاه رئال مادريد شركت و دومين دوره رياستش را در اين باشگاه آغاز كرد كه تا به امروز ادامه داشته است. او در پنج دورهاي كه با كسب حداكثر آرا در انتخابات رياست باشگاه رئال مادريد بهعنوان رييس كهكشانيها برگزيده شــد، ســتارههايي مانند كريستيانو رونالدو، كاكا، گرت بيل، لوكا مودريــچ، توني كروس، ديويد بــكام، رونالدوي برزيلــي، زيدان و فيگو را خريد كه منجر به كســب افتخاراتي مانند 4 قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.