اتفاق نظر رسانههاي اروپايي درباره آينده رونالدو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نــه تنها نشــريه آبــوالي پرتغال اولين رســانهاي كه از تمايل رونالدو براي تــرك رئال مادريد پرده برداشــت بلكه رســانههاي انگليســي و اســپانيايي نيز منچستر را مقصد بعدي كريستيانو رونالدو دانستهاند.

نشــريه آبوالي پرتغال كه اولين بار خبر تمايل رونالدو براي ترك رئال مادريد را منتشر كرد نوشته است كه رونالدو قصد دارد به تيمي كه در فاصله سالهاي 2003 تا 2009 براي آن بازي كرد برگردد.

ايــن خبــر را اما شــبكه اســكاي اســپورت انگليس هم تأييد كرده هرچند طبق ادعاي اين شــبكه مسووالن باشگاه منچستريونايتد مطمئن نيستند كه تمايل رونالدو براي بازگشــت بــه اولدترافورد در تابستان امسال واقعي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.