وراتي‌باعث‌رفتن‌ راكيتيچ‌به‌يوونتوس‌ م ‌يشود؟‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه مونــدو دپورتيوو گزارش داده كه اگــر بارســلونا ماركو وراتــي را بخرد، ایوان راكيتيچ اجازه پيوســتن به یوونتوس را خواهد یافــت. وراتي، مليپوش ایتاليایي اعالم كرده كه قصد ندارد در پاري سنژرمن بماند و از باشگاه خواسته كه اجازه رفتن را به او بدهد. بایرن مونيخ هم به دنبال جذب او است اما او دوست دارد به بارسلونا برود.

اكنون موندو دپورتيوو گزارش داده كه اگر وراتي به بارسلونا برود، احتماال راكيتيچ از این تيم جدا خواهد شد.

این مليپوش 29 ســاله كروات مورد توجه مكس آلگري، مربي یوونتوس اســت. او در این فصل در 51 بازي رســمي، 8 گل زد و 7 گل هم ساخت.

او در تابســتان 2014 بــا قيمت 18 ميليــون یورو از ســویا خریداري شــد اما قيمت او از آن هنگام تاكنون دو برابر شده اســت و یوونتوس باید بيش از 35 ميليون یورو بپردازد تا بتواند او را به خدمت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.