پدر‌گوارديوال:‌او‌را‌در‌ خانه‌ژوزه‌صدا‌مي‌كنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپ گواردیوال شــاید از شــنيدن نام «ژوزه» خســته شده باشــد. ژوزه مورینيو در دوران حضــور در رئــال مادریــد و منچســتریونایتد رقيب او بوده است اما به نظر ميرســد كه او راه فراري ندارد و باید این نام را تحمل كند، بهویژه در خانه.

ژوزه نامي محبوب در اســپانيا اســت و نام كوچك رســمي گواردیوال هم ژوزپ اســت، نه پپ. بــه این ترتيب اســت كه هنگامي كه او كنار خانوادهاش اســت، او را ژوزه صدا ميكنند كه مخفف ژوزپ است.

نام كامل مربي منچسترسيتي، ژوزپ گواردیوال ســاال است و پدر او گفته: «ما در خانه هميشــه او را ژوزه صدا ميكنيم. در خانــه خبري از پپ نيســت. او یك روز به مادرش گفت: من در خانه ژوزه هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.