بالوتلي‌در‌نيس‌م‌يماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماریــو بالوتلــي احتماال قــراردادش بــا نيــس را تمدید خواهد كــرد و در این باشــگاه ليگ یكی فرانسه خواهد ماند. این مليپــوش ایتاليایي آماده امضاي قرارداد با نيس است. سوپرماریو در تابستان 72ساله خواهد شد. او در تابستان گذشته، بهصورت آزاد ليورپــول را ترك كرد و به نيس رفت. قرارداد او با نيس یكســاله است و بهزودي منقضــي ميشــود اما به نظر ميرســد او چارهاي جز تمدید آن نداشته باشد، چرا كه باشگاههاي زیادي را خواهان خود نميبيند.

بالوتلي در نيس احيا شد و در 28 بازي رسمي، 17 گل زد و یك گل هم ساخت. او همچنين سه بار هم اخراج شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.