شماره‌01را‌به‌سجاد‌برمي‌گردانند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هر چهــار خريد جديد تيم اســتقالل بازيكنانــي هســتند كه قرار اســت در فاز تهاجمي براي اين تيم توپ بزنند.

حسن بيت ســعيد، سجاد شهباززاده، مهــدي قائــدي ســه مهاجم جديــد تيم استقالل هســتند و داريوش شجاعيان هم هافبــك بازيســاز اين تيم اســت و جذب همزمــان اين چهار بازيكن نشــان ميدهد كــه آبيها قرار اســت در فصل جديد مثل فصل گذشته تيمي تهاجمي و گلزن را روانه ميدان كنند.

بر اساس اخباري كه از باشگاه استقالل به گوش ميرســد در فصل جديد پيراهن فصــل گذشــته كاوه رضايي بــه داريوش شجاعيان میرســد و اين بازيكن شيرازي كه از تيم گســترش به استقالل پيوست، با پيراهن شــماره 9 براي ايــن تيم به ميدان میرود. همچنين حســن بيت سعيد ديگر خريــد جديد آبيها نيــز در فصل جديد با پيراهن شــماره 7 اين تيم به ميدان خواهد رفت. پيراهني كه بعد از بازنشستگي فرهاد مجيدي مدتها در بايگاني اســتقالل بود و نيمفصل نخست فصل گذشته بر تن بختيار رحماني رفت. پيراهن شــماره 0۱ استقالل هم بعد از يك سال خاك خوردن در گنجه باشگاه استقالل در غياب سجاد شهباززاده، بــار ديگر بر تن اين بازيكــن خواهد رفت. همچنين بديهي است كه روزبه چشمي نيز بعــد از يك فصل دوري از ميــدان در اين فصل با پيراهن شــماره ۴ براي استقالل به ميدان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.