دين‌محمدي:‌نگرانم‌شجاعيان‌مثل‌بختيار‌شود‌

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خريد داريوش شجاعيان توسط استقالل اين روزها سرو صداي زيادي به پا كرده است. ســيروس دينمحمدي درباره اينكه باشــگاه اســتقالل اقدام به جذب داريوش شــجاعيان كرده است، اينطور ميگويد: «اميدوارم با توجه به مبلغ ســنگيني كه براي جذب شــجاعيان پرداخت شــده، اين بازيكن در استقالل جواب دهد. اســتقالل بــا تيمهايي چون گســترش فوالد تبريز فــرق ميكند و بازي كردن در آن ســخت است. شــجاعيان بازيكن خوبي است و ميتواند پيشــرفت كند اما بــازي كردن در تيمهايي چون اســتقالل و پرسپوليس با همه تيمها تفاوت داشــته و شرايط خودش را دارد. سال گذشــته بختيار رحماني آمد و نتوانست بختيار هميشــگي باشــد. نگراني مــن بابت شجاعيان همين موضوع است كه مانند بختيار شــود. او بايد تمركز كند و كاري به حاشيهها نداشته باشد. اميدوارم شــجاعيان كه با مبلغ هنگفت به استقالل آمده، جواب دهد.»بازيكن سابق استقالل اشارهاي به خريدهاي استقالل ميكنــد و ميگويد: «من خريدهــا را تا اينجا خوب ديدهام. سجاد شهباززاده بازيكن استقالل بوده و ساير خريدها هم خوب بودهاند. اميدوارم استقالل در ســال آينده بتواند نتيجه بگيرد.» دينمحمدي در واكنش به درخواســت برخي از هــواداران بــراي بازگشــت مجتبي جباري ميگويد: «نميدانم شــرايط جبــاري چطور اســت اما اســتقالل جوانگرايي كرده و نيازي ندارد بازيكن مسن جذب كند. جباري بازيكن خيلي خوبي است اما وقتي به سمت جوانگرايي ميرويد، نبايد به عقب برگرديد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.